Privacy statement & disclaimer

Finalise is een onderneming die consultants en dienstverlening betreffende SAP levert aan bedrijven en instellingen. Finalise is onderdeel van de Redmore groep, die voor Finalise  en onder haar verantwoordelijkheid vragen en verzoeken zal afhandelen.
Wij nemen de privacy van belanghebbenden, zoals klanten, sollicitanten, kandidaten en geïnteresseerden, zeer serieus. (Persoons-)gegevens die wij verkrijgen zullen wij adequaat en zorgvuldig beschermen. Hierbij leeft Finalise de toepasselijke wet- en regelgeving en haar beleidsregels na.

In deze privacyverklaring staat vermeld hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website of via een sociale media service. Ook staat hierin dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van gegevens op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor?

Wij verzamelen geen persoonsgegevens, die niet noodzakelijk zijn voor ons doel. Hierdoor kan per verwerking verschillen welke persoonsgegevens wij verzamelen. Voor deze verwerkingen verzamelen wij de volgende gegevens via onze website of sociale media service:

Nieuwsbrief

In het geval je graag op de hoogte gehouden wilt worden van nieuws over Finalise, kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Op basis van jouw toestemming verzamelen wij het volgende gegeven:

 • emailadres

Dit gegeven gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • versturen van nieuws over Finalise
 • versturen van nieuws over onze events
 • versturen van informatie over onze dienstverlening en andere marketing doeleinden

Recruitment en Sollicitatieprocedure voor een vacature

In het geval je via onze website of sociale media service in aanmerking wilt komen voor één van onze vacatures, verzamelen wij de volgende gegevens met jouw toestemming:

 • achternaam, voornaam, telefoonnummer, emailadres
 • persoonlijke gegevens in het CV document

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat voor een vacature
 • contact opnemen met een kandidaat
 • aanmaken van een digitaal dossier van de kandidaat
 • Informatie vergaren via de website om statistieken m.b.t. werking en gebruik van website en de oorsprong van de sollicitatie vast te stellen

In het geval dat je (tijdens de selectieprocedure) een geschikte kandidaat blijkt te zijn, vangt het recruitment proces aan. Voor het recruitment proces verzamelen wij de volgende gegevens met het oog op eventuele totstandkoming van een overeenkomst:

 • NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, email adres, telefoonnummer
 • CV inclusief opleiding en vaardigheden, werkhistorie
 • Resultaten van de pre-employment assessment, notities van medewerkers

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat voor een vacature
 • Contact opnemen met een kandidaat
 • Aanmaken van een digitaal dossier van de kandidaat
 • Uitvoeren van pre-employment screenings

Mochten wij deze gegevens niet kunnen verzamelen, dan kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Verder gebruiken wij het email-adres en NAW-gegevens voor:
Informatie vergaren via de website om statistieken m.b.t. werking en gebruik van website en de oorsprong van de sollicitatie vast te stellen.

Arbeidsbemiddeling

Bij een open sollicitatie voor een dienstverband of een bepaalde opdracht of, afhankelijk of deze dienst door Finalise wordt aangebonden, een ander verzoek tot bemiddeling om met behulp van ons ergens in dienst te treden verzamelen wij de zelfde gegevens als voor het recruitment en sollicitatieprocedure.

Onboarding

Voordat je officieel bij ons in dienst komt, volg je een onboardingsprogramma. Voor het onboardingsprogramma verzamelen wij de volgende gegevens met het oog op eventuele totstandkoming van een overeenkomst, op basis van een gerechtvaardigd belang of op basis van jouw toestemming:

 • NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, email adres, telefoonnummer
 • Trainingsresultaten

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Uitnodigen voor de onboarding
 • Trainingsdoeleinden, zoals voorbereiden op intake

Voor de onboarding, maken wij gebruikt van de volgende tools: Appical, MSForms of Oracle.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Voor meer informatie over cookies en het veranderen van je toestemming verwijzen we je naar de cookie statement.

WELKE COOKIES PLAATST FINALISE?
Hieronder zie je welke cookies www.finalise.nl plaatst:

NOODZAKELIJKE COOKIES (TYPE 1)
Noodzakelijke cookies zijn de cookies die nodig zijn om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot het volgende bezoek en de werking van onze website mogelijk maken. De volgende noodzakelijke cookies worden gebruikt:

Naam Geldigheid Doel
Cookiemelding keuze 1 jaar Voorkomen dat u als gebruiker meerdere malen het verzoek krijgt om cookievoorkeuren aan te geven

COOKIES VOOR ONDERZOEK NAAR WEBSITEGEBRUIK (TYPE 2)
Wij verzamelen gegevens voor statistieken over bezoeken aan onze website. Dit gebeurt met statistiekprogramma’s. Onze website werkt met cookies en javascriptcodes om de volgende gegevens op te slaan:

 • het IP-adres van jouw internetaanbieder
 • de gebruikte browser (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox)
 • vanaf welke pagina je op onze website terecht bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je onze website bezoekt
 • welke pagina’s je op onze website bekijkt
Naam Geldigheid Doel
Google Analytics 2 jaar Gebruik van de website analyseren voor verbeteringsdoeleinden

COOKIES VOOR GEPERSONALISEERD AANBOD (TYPE 3)
De volgende cookies verzamelen gegevens om op onze website en daarbuiten een gepersonaliseerd aanbod te kunnen doen van onder andere advertenties:

Naam Geldigheid Doel
LinkedIn 1 maand Relevante advertenties tonen op LinkedIn op basis van gebruik van onze website
Facebook 3 maanden Relevante advertenties tonen op Facebook op basis van gebruik van onze website

COOKIES VAN WEBSITE VAN DERDEN
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Voor meer informatie over cookies en het veranderen van je toestemming verwijzen we je naar de cookie statement.

Juridische grondslagen van verwerking

Toestemming

In sommige gevallen bewaren wij persoonsgegevens met jouw toestemming. Deze is ten alle tijden vrijelijk in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan

Gerechtvaardigd belang

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. In het geval dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken op basis van gerechtvaardigd belang, dan dienen wij van tevoren een belangenafweging te maken.

Een belangenafweging voor het belang van fysieke veiligheid, IT- en netwerkbeveiliging, verwerkingen voor onderzoeksdoeleinde, preventie van fraude, misbruik van diensten of witwassen kan in het voordeel van ons uitpakken.

Een belangenafweging voor directe marketing of andere vormen van marketing, ongevraagde niet-commerciële berichten, of vrijheid van informatie van de betrokkene, zal in voordeel van de betrokkene uitpakken.

Noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst

Indien je gaat solliciteren, dan zal de verwerking van de persoonsgegevens die je deelt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst zijn. Zonder die gegevens kan er geen arbeidsovereenkomst tot stand komen.

Wettelijke grondslag

Pas als je in dienst komt verwerken we persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag. Als je in dienst bent, staan de verwerkingen en je privacy rechten beschreven in ons Intern Privacy Beleid.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Finalise deelt persoonsgegevens binnen Finalise alleen met medewerkers die deze gegevens benodigd hebben voor het doel. Deze medewerkers behandelen deze gegevens vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden door ons alleen in Nederland opgeslagen.

Finalise schakelt derde partijen in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Finalise. Deze derde partijen betreffen leveranciers van software voor bedrijfsoplossingen, (medewerkers van) leveranciers die opleidingen en trainingen verzorgen en leveranciers van screeningsoplossingen . Finalise sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af.

Finalise deelt persoonsgegevens daarnaast met haar zuster-, dochter- en/ of moedermaatschappijen. Het delen van gegevens binnen de diverse entiteiten van Redmore of het delen van gegevens binnen de groep van entiteiten die onder het eigendom en zeggenschap van House of HR N.V., onze aandeelhouder, valt, wordt beheerst door een intragroup raamovereenkomst, waar duidelijke afspraken gemaakt worden over het doel (zoals (security)campagne-doeleinden, IT-doeleinden of voor gezamenlijke projecten), de middelen, de rol van de partijen en de technische en organisatorische beheersmaatregelen die partijen dienen te nemen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Finalise bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden. In onze overwegingen voor het vaststellen van bewaartermijnen nemen wij wettelijke verplichtingen of richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt.

Met uitzondering van het bewaren van de cookies, waarvan de bewaartermijnen in de cookie statement beschreven staan, hanteren we verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Deze staan beschreven bij de verwerking. Zo bewaren we je gegevens om je een nieuwsbrief te sturen, zo lang als dit staat beschreven bij je aanmelding voor de nieuwsbrief.

Voor een sollicitatie voor een bepaalde vacature bewaren we in beginsel je gegevens tot 4 weken na afronding van de sollicitatie, tenzij je hebt aangegeven akkoord te gaan dat we je gegevens langer bewaren voor een toekomstige functie. Voor arbeidsbemiddeling bewaren we je gegevens tot 2 jaar na je open sollicitatie of aanvraag.

 

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Finalise treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Van welke Sociale Media Services maken wij gebruik?

Wij maken gebruik van de volgende Sociale Media Services:

 • Whatsapp
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

In deze privacyverklaring kunnen wij alleen aangeven hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op hoe bovenstaande bedrijven jouw persoonsgegevens gebruiken. Mocht je hier meer over willen weten, dan adviseren we jou om de privacyverklaring van desbetreffende sociale media service te raadplegen.

Hoe maak je gebruik van rechten van betrokkene?

Voor het indienen van het verzoek voor inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens, het indienen van bezwaar tegen gebruik van jouw persoonsgegevens of het intrekken van toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, kan je contact met ons opnemen. Vermeld in de onderwerpsregel van welk recht je gebruik wenst te maken en gebruik de KopieID app van Rijksoverheid om een bewerkte kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen aan het e-mailbericht, dat je kan richten aan privacy@redmore.eu.

Ben je ontevreden over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan vernemen wij dit graag. Je kan ons via onderstaande contactgegevens bereiken.
Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer juistheid gegevens

Finalise doet haar best om de juiste informatie via onze website of een sociale media service aan te bieden. Wij kunnen, ondanks onze grote zorg, op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie verspreid, verstrekt of gesteld op of via onze website of een sociale media service. Geen van de informatie gegeven via onze website of een sociale media service is bedoeld als een advies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Finalise aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op of via onze website of sociale media service.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij willen heel graag onze website of een sociale media service zoveel mogelijk beschikbaar stellen. Mocht ons dat niet helemaal lukken en zijn de sociale media services (tijdelijke) niet-beschikbaar, dan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen aanvaarden.

Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op deze website en het daarop geplaatste beeldmateriaal (inclusief ons logo) berust bij Finalise of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Finalise. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Finalise.

Finalise kan wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring en disclaimer. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6-7-2021.

Vragen?

Voor vragen over deze privacyverklaring of over de wijze dat wij omgaan met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via

Finalise
Data Protection Officer
Euclideslaan 2
3584BN, Utrecht
T +31 88 170 14 00
E privacy@redmore.eu

Mocht je vragen hebben over onze disclaimer, neem dan contact op met onze Compliance Officer via

Finalise
Compliance Officer
Euclideslaan 2
3584BN, Utrecht
T +31 88 170 14 00
E privacy@redmore.eu